چهارشنبه 30 خرداد 1397
تهيه نسخه نهايي مقالات

نويسندگان محترم مقالات پذيرفته شده لازم است در تدوين نسخه نهايي مقالات خود نكات ريز را در نظر بگيريد:

عنوان مقاله قابل تغيير نمي‌باشد.
نويسندگان مقاله قابل تغيير نمي‌باشند.
چكيده مقاله قابل تغيير نمي‌باشد، زيرا كه كتابچه خلاصه مقالات بر اساس چكيده‌هاي ثبت شده در سامانه ثبت مقالات تهيه شده است.
لازم است كه مقاله در قالب ارايه شده براي كنفرانس باشد، مقالاتي كه خارج از قالب كنفرانس باشند در مجموعه مقالات كنفرانس آورده نخواهند شد.همچنين لازم است كه فرم حق انتشار تكميل و امضاء شده و در سامانه ثبت مقاله بارگذاري گردد.

دريافت فرم حق انتشار براي مقالات با ارايه به صورت شفاهي
دريافت فرم حق انتشار براي مقالات با ارايه به صورت پوستر
دريافت فرم حق انتشار براي مقالات فقط براي چاپ