چهارشنبه 30 خرداد 1397
شيوه نگارش مقالات

لطفاً پيش از ارسال مقاله، کليه موارد زير را به دقت مطالعه بفرمائيد.
زبان رسمي کنفرانس فارسي است، ليکن مقالات به زبان انگليسي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ارسال مقالات مطابق قالب صفحه‌بندي که در سايت کنفرانس آورده شده است، فقط به صورت الکترونيکي از طريق سيستم ارسال مقالات موجود در تارنماي كنفرانس انجام مي‌شود و براي اين امر لازم است كه ارسال کننده مقاله ابتدا در سيستم ارسال مقالات ثبت‌نام نمايد.


لطفاً با توجه به موضوع مقاله خود، حداکثر دو محور از محورهاي موضوعي کنفرانس را انتخاب و در هنگام ارسال مقاله ثبت فرماييد.

ارائه مقالات پذيرفته شده الزامي است. مقالات پذيرفته شده‌اي که در کنفرانس ارائه نگردد، از مجموعه مقالات کنفرانس حذف مي گردد.