چهارشنبه 30 خرداد 1397
Untitled Document
اعضاي كميته علمي

مهندس پيمان آذرمينا

گروه مپنا

دكتر محمدرضا ابوطالبي

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر حميد احمديان

دانشگاه علم و صنعت ايران

دکتر فضل‌ا... اسکندري

گروه مپنا

دكتر سيد ابراهيم افجه‌اي

دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر احمد افشار

دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر علي‌اكبر افضليان

دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر محمد اولياء

گروه مپنا- توگا

دكتر عليرضا بخشائي

دانشگاه کوئينزلند

مهندس خليل بهبهاني

گروه مپنا

دكتر مجيد بهمني

گروه مپنا - توگا

دكتر محسن پارسا مقدم

دانشگاه تربيت مدرس

دكتر محمد توكلي‌بينا

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمدرضا جاهدمطلق

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر شهرام جديد

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر كورش جواهرده

دانشگاه گيلان

مهندس همايون حائري

شركت توانير

دكتر حجت قاسمي

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر سيدمصطفي حسينعلي‌پور

دانشگاه علم و صنعت ايران

مهندس سيد زمان حسيني

برق منطقه‌اي تهران

دكتر سيد حسين حسينيان

دانشگاه صنعتي اميركبير

مهندس بهنام حقيقي

گروه مپنا

دكتر علي خاكي‌صديق

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر خشايار خراساني

دانشگاه کنکورديا

دکتر رامين خوشخو

گروه مپنا - موننكو، دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر محمد دورعلي

دانشگاه صنعتي شريف

دكتر حبيب رجبي مشهدي

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمدحسين رفان

گروه مپنا - مكو، دانشگاه شهيد رجائي

دكتر علي‌محمد رنجبر

دانشگاه صنعتي شريف

مهندس محمدرضا روشني‌مقدم

گروه مپنا

دکتر رسول شفائي

گروه مپنا - پرتو، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر سيد محمد شهرتاش

دانشگاه علم و صنعت ايران

مهندس عليرضا شيراني

گروه مپنا - موننكو

دكتر سپهر صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر محسن صنيعي

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر حيدرعلي طالبي دانشگاه صنعتي اميركبير
دكتر كريم عباس‌زاده دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر حسين عسكريان ابيانه

دانشگاه صنعتي اميركبير

دکتر عباس علي‌آبادي

گروه مپنا

دكتر علي غفاري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمود فتوحي فيروزآباد

دانشگاه صنعتي شريف

دكتر ابراهيم فرجاه

دانشگاه شيراز

دكتر داود فرخزاد

شركت مديريت شبكه برق ايران

دكتر محمدصادق قاضي‌زاده

دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر تورج محمدي

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر كريم مظاهري

دانشگاه صنعتي شريف

دكتر كيومرث مظاهري

دانشگاه تربيت مدرس

دكتر مهدي معلم

دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر مهرداد معلم

دانشگاه سيمون فريزر

دكتر محسن منتظري

دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر سيد ابراهيم موسوي‌ترشيزي

پژوهشگاه نيرو

مهندس حميد مهتدي

گروه مپنا - پارس ژنراتور

دكتر ابوالفضل واحدي

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر سيد مجيد يادآور نيکروش

دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر عليرضا يزدي‌زاده

گروه مپنا، دانشگاه شهيد بهشتي